Ensamkommande flyktingbarn i Sverige

Ett ensamkommande flyktingbarn är en person under 18 år som sökt asyl i Sverige och som har kommit till Sverige utan sina föräldrar. Under 2014 kom det strax över 7000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige och av dem fick 89 % uppehållstillstånd om man räknar bort s.k. ”Dublinärenden samt avskrivna ärenden. De flesta av dem kom från Afghanistan, Eritrea, Syrien och Somalia. Medelåldern bland barnen var för samma år 16 år, 85% var pojkar och 15% flickor.

Den vanligaste orsaken till att barnen valt att fly till Sverige är att undkomma krig, förföljelse, organiserad brottslighet och/eller tvångsrekrytering till militären. Många av barnen som kommer till Sverige har upplevt traumatiska händelser i hemlandet, så som förlust av nära och kära, hot och våld och en uppväxt präglad av social oro och fattigdom. Flykten till Sverige har ofta tagit lång tid och varit förenad med livsfara och stor ovisshet.

När ett ensamkommande flyktingbarn anländer till Sverige så är Migrationsverket oftast den myndighet som barnet först träffar. Där görs en formell asylansökan och barnet anvisas inom några dygn till en kommun som har avtal om mottagande. Det blir från anvisningsdatum socialtjänsten i den nya kommunen som då får ansvaret att utreda barnets behov och fatta beslut om lämplig placering, vilket kan ske antingen i HVB-hem (Hem för vård eller boende) eller i ett familjehem.

Det är ytterst socialtjänstens ansvar att se till att barnet får sina behov tillgodosedda, men barnet ska även enligt lag få en god man tilldelad som ska träda in i föräldrarnas ställe och företräda barnet i ekonomiska och juridiska frågor. Parallellt med dessa insatser inleder Migrationsverket en utredning där barnets asylskäl prövas. Handläggningstiden framtill att barnet får sitt beslut varierar men har under 2014 varit ca 6 månader. Om barnet beviljas uppehållstillstånd så är det kommunens ansvar att se till att barnet får adekvat boende och stöd framtill barnet fyllt 18 år, men möjlighet att förlänga vården finns, dock längst till den unge fyllt 21 år.

Visste du att...

  • Vi finns för er 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Vi finns där när ni behöver oss.

  • Vi har ett team bestående av familjevärdhemskonsulter, terapeuter, koordinatorer för våra familjevärdar och även kvalificerade handledare för vår Språkpraktik.

  • Som Värd får du en kvalificerad Värdhemskonsult med lång erfarenhet av ensamkommande unga. En personlig kontakt för handledning och som kommer på regelbundna besök.

  • Vi hjälper er med löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter.  Vi utbildar er på vägen mot godkänd familjevärd och sedan finns vi med under hela åtagandet.

  • En omfattande kartläggning av tidigare projekt med språkpraktik platser visar på häpnadsväckande resultat där 93 % av deltagarna med språkproblem var anställda efter 2 år.

Visste du att...
  • Vi hjälper er med löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter.  Vi utbildar er på vägen mot godkänd familjevärd och sedan finns vi med under hela åtagandet.

  • En omfattande kartläggning av tidigare projekt med språkpraktik platser visar på häpnadsväckande resultat där 93 % av deltagarna med språkproblem var anställda efter 2 år.

  • Som Värd får du en kvalificerad Värdhemskonsult med lång erfarenhet av ensamkommande unga. En personlig kontakt för handledning och som kommer på regelbundna besök.

  • Vi finns för er 24 timmar om dygnet årets alla dagar. Vi finns där när ni behöver oss.

  • Vi har ett team bestående av familjevärdhemskonsulter, terapeuter, koordinatorer för våra familjevärdar och även kvalificerade handledare för vår Språkpraktik.